Fundația Regina Pacis marchează astăzi 20 ani de proiecte sociale

Fundația Regina Pacis a fost înființată în anul 2001 și are misiunea de a crea un mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

De 20 de ani, Fundația este alături de persoanele social vulnerabile și a implementat zeci de proiecte sociale prioritatea cărora a fost oferirea unei șanse la o viață mai bună. Fundația Regina Pacis se axează în primul rând asupra persoanelor în situație de risc într-o societate îmbătrânită cu un grad ridicat de îmbătrânire.

Cesare Lodeserto, președintele Fundației Regina Pacis:
„Fundația Regina Pacis nu realizează doar proiecte, dar are grijă de oameni, se pune în slujba fiecăruia, ascultă și primește, ajută și, mai presus de toate, iubește. Prezența Fundației Regina Pacis în Republica Moldova, care are astăzi douăzeci de ani, se dezvoltă din ce în ce mai mult și cu este atentă la numeroasele realități umbrite de suferință. Principiul fundamental pe care îl aplică fundația în activitatea sa este concentarea atenției asupra persoanei, de la copil la vârstnic, de la sărac la prizonier. Mulțumim tuturor celor care ne ajută, care cred în ceea ce facem, care acceptă să fie alături de noi și urmăresc aceleași idealuri.”

Ilie Zabica, directorul Fundației Regina Pacis:
„În familia Fundației Regina Pacis au intrat, de-a lungul anilor, mulți oameni, de la copii aflați în situații de risc, minori în detenție, bătrâni abandonați, elevi, până la parteneri și susținători din țară și din străinătate. Fundația Regina Pacis a ajutat direct mii de oameni. Ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare de succesele pe care le-am înregistrat și de faoptul că împreună am consolidat sentimentul de apartenență, de valori comune, de încredere în capacitatea noastră, a tuturor, că am identificat soluții la problemele cu care ne confruntăm. Vreau, pe această cale, să aduc mulțumiri tuturor susținătorilor și voluntarilor noștri pentru încrederea pe care ne-o acordă zilnic. La rândul nostru, vom depune și pe viitor toate eforturile și priceperea noastră pentru a asigura bunăstarea copiilor și bătrânilor defavorizați, dar și pentru a elimina situațiile ce le pot cauza suferință.”

Domeniile de activitate în care Fundația activează au fost aliniate misiunii sale urmare a experienței acumulate și nevoilor reale ale beneficiarilor identificate în timp. Până la finalul anului, acestea vor fi prezentate în cadrul unei campanii ample de promovare a proiectelor și a activităților Fundației centrate pe apărarea drepturilor copiilor și tinerilor; acordarea protecției sociale și tot ceea ce este necesar pentru recuperarea și reintegrarea în societate a copiilor aflați în dificultate; oferirea prânzurilor calde bătrânilor care trăiesc în condiții extreme de sărăcie; susținerea familiilor social-vulnerabile; desfășurarea programelor de instruire profesională pentru minorii din grupul de risc, inclusiv minori deținuți în penitenciare.

Fundația Regina Pacis a fost creată inițial ca răspuns la necesitate de a informa societatea despre riscurile migrației ilegale, contribuind astfel la prevenirea cazurilor de trafic a ființelor umane.

ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ!

Consultant pentru elaborarea mecanismului interinstituțional în vederea sporirii implicării și responsabilității autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor expuși riscului și în conflict cu legea

Contract: individual/prestare de servicii

Durata:  25 zile

Perioada: 19.04.2021-31.08.2021

Locația: Chișinău, Republica Moldov

Backgroundul şi contextul:

Proiectul “HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova” își propune să promoveze și protejeze drepturille copiilor din Republica Moldova. Activitățile proiectului se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia. Unul dintre domeniile pe care se axează proiectul este justiția juvenilă: reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legeaAcțiunea combină măsurile de promovare și prevenire a violenței preponderent orientate spre sprijinirea integrării copiilor care intră în conflict cu legea, asigurând protecția copiilor în mod holistic și prevenind consecințele negative pe termen lung ale violenței.

Deși Republica Moldova are un cadru legal în vigoare (ilustrativ, Legea nr. 2971999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, Legea nr. 8/2008 cu privire la probaţiune, Legea nr. 235/2008 privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia persoanelor, etc. Regulamentele, Instrucțiunile, Ordinele de punere în aplicare), care este în conformitate cu orientările și convențiile relevante ale ONU pentru protejarea drepturilor copilului, se înregistrează restanțe la capitolul implementării corecte și uniforme a acestui cadru legal. Adesea acest lucru este consecința: 1) constrângerilor de capacitate ale autorităților publice și ale părților interesate de a răspunde la nevoile și provocările de protecție a copiilor și tinerilor; 2) lipsa unor proceduri, a unui mecanism de interacțiune eficientă dintre toate autoritățile vizate și de responsabilizare a acestora. Există un decalaj considerabil între practicile de implementare la nivel local și evoluția politicilor în domeniu. Totodată, lipsește componentul asigurării măsurilor, condițiilor necesare de reacție, intervenție în cazul protecției minorilor/tinerilor cu nevoi speciale.

Pentru a schimba status quo-ul, pentru a asigura un răspuns prompt și eficient din partea autoritățile care trebuie să se implice pro-activ, nu doar reactiv, în procesul de (re)integrare a minorilor/tinerilor în conflict cu legea (presentențial, pe durata ispășirii pedepsei penale în locurile de detenție, precum și postsentențial), este necesar să existe un mecanism bine definit care să permită o abordare unică definind clar rolul, competența, drepturile/obligațiile fiecărei entități responsabile/implicate atât din sectorul public, privat cât și neguvernamental. Acest mecanism cu proceduri unice – standarde modus operandi – umează să îmbunătățească comunicarea, schimbul eficient de informații și date între autorități și persoanele responsabile, contribuind la crearea de bune practici locale pe termen de lungă durată urmând a fi explorate la nivel național, inclusiv din perspectiva asigurării un tratament egal al tuturor fără a se admite vreo discriminare.

Proiectului “HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova”este implementat de către Caritas Austria prin intermediul partenerilor săi din Moldova: Fundaţia Regina Pacis, CCF Moldova și Misiunea Socială Diaconia și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

Obiectul consultanței:

Fundația Regina Pacis își propune să contracteze doi consultanți naționali pentru a coordona procesul de elaborare şi pentru a participa nemijlocit la elaborarea mecanismului interinstituțional în vederea sporirii implicării și responsabilității autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor expuși riscului și în conflict cu legea, în baza analizei cadrului legal naţional și internațional, a recomandărilor și standardelor în domeniu, ținând cont de practica altor state.

Obiectivele:

 • Clarificarea conceptului unic cu privire la instituirea unui mecanism interinstituțional în vederea sporirii implicării și responsabilității autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor expuși riscului și în conflict cu legea (Mecanism).
 • Elaborarea draftului Mecanismului. Draftul trebuie să fie produsul analizei şi să se bazeze pe exercițiul de compatibilitate a cadrului legislativ/normativ național în domeniu cu politicile și standardele internaționale.
 • Definitivarea proiectului Mecanismului în baza consultărilor publice cu actorii relevanți din domeniu.

Consultanții vor avea următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

 • Să elaboreze metodologia de consultanță.
 • Să analizeze cadrul legislativ/normativ naţional şi internațional, recomandările şi standardele în domeniu, precum şi practica altor state.
 • Să dezvolte conceptul şi setul de recomandări privind modificarea cadrului legislativ, adaptarea cadrului instituţional şi a practicilor în domeniu la standardele europene şi internaționale pertinente.
 • Să prezinte conceptul şi setul de recomandări în cadrul ședințelor comune de lucru
 • Să elaboreze draftul Mecanismului ţinând cont de comentariile şi părerile primite şi să-l prezinte spre consultare Fundaţiei Regina Pacis.
 • Să prezinte draftul Mecanismului în cadrul consultărilor publice organizate de Fundaţia Regina Pacis.
 • Să definitiveze draftul Mecanismului în urma consultărilor publice, comentariilor primite. Compilarea produsului final.
 • Să prezinte rapoarte privind activitatea realizată şi să respecte termenii de referință şi de executare a consultanței.
 • Să interacționeze şi să colaboreze cu ceilalţi consultanţi contractați, precum şi cu echipa proiectului.
 • Să îndeplinească alte sarcini necesare în vederea realizării consultanței.

Termenii de executare şi costul consultanței:

Serviciile de consultanţă vor fi prestate pe parcursul a 25 de zile, în intervalul 15.04.2021-31.08.2021. Remunerarea are loc lunar în baza lucrului efectiv realizat, cu prezentarea actului de predare-primire a serviciilor.

Activităţi Perioada de timp (orientativă) Produse/Rezultate practice
Elaborarea planului de lucru şi a metodologiei de consultanţă 1 zi

 

Planul de lucru și termenii de executare.

Metodologia consultanței.

Analiza cadrului legislativ/normativ naţional şi internațional, a recomandărilor şi standardelor în domeniu, precum şi a practicii altor state. 3 zile

 

Analiza.
Realizarea întrevederilor cu reprezentanții instituțiilor/autorităților vizate. 3 zile

 

Constatările status quo / necesități în urma întrevederilor.
Adaptarea cadrului instituţional şi a practicilor în domeniu la standardele europene şi internaționale pertinente. 3 zile

 

Conceptul şi setul de recomandări.
Consultarea conceptului şi setului de recomandări în cadrul ședinței Grupului de lucru interinstituțional. 1 zi

 

Concluziile consultării.
Elaborarea Mecanismului  propus spre pilotare. 5 zile

 

Proiectul mecanismului.
Consultarea proiectului Mecanismului propus spre pilotare în cadrul ședinței Grupului de lucru interinstituțional. 1 zi

 

Concluziile consultării.
Definitivarea draftului Mecanismului propus spre pilotare. 2 zile

 

Proiectul Mecanismul definitivat.
Elaborarea Planului de acțiuni privind pilotarea Mecanismului. 2 zile

 

Planul de acțiuni elaborat.
Consultarea Planului de acțiuni privind pilotarea Mecanismului în cadrul ședinței Grupului de lucru interinstituțional. 2 zile

 

Planul de acțiuni aprobat.
Facilitarea ședinței de demarare a procesului de pilotare în regiunile mun. Chișinău, Nisporeni, Anenii Noi, Cimișlia și Strășeni 2 zile

 

Ședință realizată. Pilotare demarată.

Definirea aranjamentelor de supraveghere şi raportare:

Consultanții  vor lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect şi Directorului Fudației Regina Pacis. Toate activitățile și rezultatele vor fi discutate și planificate cu consultarea în prealabil a Coordonatorului de proiect. Consultanții raportează prin prezentarea produselor rezultate urmare a activităţilor realizate. Produsele se prezintă în decurs de 5 zile de la definitivarea acestora.

Cerințele faţă de consultant:

Calificări, Experiență

 • Să fie licențiat în drept, drepturile omului sau alte studii de profil cu experiență în realizarea de cercetări/analize legale şi elaborarea de acte legislative/normative în domeniul protecției drepturilor omului, procedură penală, drept penal, justiție juvenilă.
 • Minim 7 ani de experiență profesională în profesiuni legale sau în domeniul protecției drepturilor copilului.
 • Să posede abilități empirice de cercetare atât cantitative, cât și calitative. Dovada experienţei similare în materia respectivă constituie un avantaj.
 • Să cunoască la nivel înalt legislația națională și internațională, precum și experiența altor state în domeniul drepturilor copilului, sistemului justiției juvenile.
 • Să dea dovadă de o bună cunoaștere a politicilor promovate şi reformelor în curs de implementare în domeniul justiţiei, al protecției copilului.

Competențe

 • Competențe analitice excelente, abilități de sintetizare și prezentare clară a rezultatelor cercetării/analizei, de elaborare a actelor legislative/normative.
 • Excelente abilități de scriere, capacitate de a scrie într-un mod structurat, lucid și concis, fără a pierde miezul substanței.
 • Capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitate.
 • Abilitatea de a lucra rapid, inclusiv în condiţii de stres.
 • Fluență în limba română, o bună cunoaștere a limbii engleze/limbii franceze constituie un avantaj.

Furnizarea de informaţii/resurse de Fundația Regina Pacis:

Fundația Regina Pacis va oferi consultantului informațiile, resursele şi materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Procesul de aplicare și selecție:

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 • CV-ul, incluzând dovadă experienței anterioare în proiecte/misiuni similare și rezultatele obținute;
 • Oferta financiară în MDL/Euro per zi de lucru pentru serviciile prestate;
 • Scrisoare de intenție conţinând o scurtă justificare a candidatului ca fiind cel mai bun/ă pentru jobul respectiv;
 • Mostre de analize legale/acte legislative/normative elaborate sau alte documente de lucru similare produse.

Dosarele urmeaza a fi transmise la adresa de email cvarzari@reginapacis.org pana la data de 20 aprilie, cu titlul mesajului „Consultanți_HOPE”.

DARE: Atelier de lucru pentru părinți despre educația parentală

Un grup de părinți din localitățile Roșietici, Ștefănești, Florești și Vărvăreuca, au învățat, astăzi, în cadrul unui prim atelier de lucru, cum să comunice mai eficient cu adolescenții.

Participanții au fost încurajați să reflecteze asupra experiențelor personale în calitate de părinte; să cunoască și să analizeze particularitățile de vârstă la adolescenți și să dezvolte metode de comunicare eficientă cu adolescenții.

Atelierul a fost organizat de Fundația Regina Pacis în contextul programului regional #DARE.

Acesta este implementat concomitent în 3 țări: Moldova, România și Ukraina. Prin activitățile Programului se urmărește acordarea suportului necesar copiilor, astfel încât aceștia să devină adulți fericiți, împliniți, capabili să-și valorifice întregul potențial în viață.

În perioada următoare, vor avea loc mai multe ateliere de lucru cu părinții pe educația parentală.

Un nou Acord de colaborare semnat cu Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului

Astăzi, 12 martie, echipa managerială a Centrului de Plasamnt al Copilului Regina Pacis și conducerea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului din mun. Chișinău au semnat un nou acord de colaborare în vederea asigurării în continuare a interesului superior al copiilor rămași fără ocrotire părintească, al copiilor din familiile nefavorabile, copilul fiind în centrul tuturor principiilor și obiectivelor.

Părțile sunt obligate să-și onoreze responsabilitățile conform prevederilor prezentului acord și vor menține un dialog deschis referitor la problemele și succesele sale, consultându-se reciproc în măsurile de eficientizare a acestora.

Vă dorim o primăvară frumoasă și Vă îndemnăm să direcționați 2% către Fundația Regina Pacis

Dragi prieteni,

Vă dorim o primăvară frumoasă și Vă mulțumim că sunteți alături de noi!

Cu drag,

Echipa Fundației Regina Pacis

 

Putem împreună schimba soarta bătrânilor nevoiași! 

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit și ne puteți ajuta să punem în continuare pe masa bătrânilor vulnerabili poate unica mâncare caldă pe zi. 

Ce reprezintă direcționarea a 2%? Conform  prevederilor legale, orice contribuabil, persoană fizică, poate redirecționa 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către o organizație neguvernamentală/fundație. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, suma este doar o parte din impozitul pe venit aferent anului fiscal, care poate fi redirecționată către Fundația Regina Pacis.

Fiecare angajat are trecut în contractul său de muncă un salariu brut, dar primește în cont o sumă mai mică ce reprezintă salariul net. Diferența de bani a fost încasată de stat și reprezintă taxe și impozite, printre care și impozitul pe venit. Astfel, completând formularul, tu îi transmiți administrației fiscale modul în care vrei să fie cheltuiți 2% din impozitul pe venit pe care îl plătești statului.

Cine poate redirecționa 2%?Orice persoană cu domiciliul în Republica Moldova, care în anul fiscal anterior a realizat venituri din salarii sau din alte surse (comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală etc.) și nu are obligații restante de plată la impozitul pe venit.

Ce trebuie să faci?

 1. Să completezi Declarația cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15) sau în format electronic, dacă ești posesorul semnăturii electronice, în baza Informației privind veniturile calculate și impozitul pe venit în anul 2020;
 2. Să introduci pe pagina 4, în secțiunea ”Desemnarea procentuală”, Codul fiscal al Fundației Regina Pacis – 1015620000999;
 3. Să prezinți Declarația pe venit la Serviciu Fiscal de Stat.

În cazul în care aveți întrebări sau neclarități cu privire la desemnarea celor 2% din impozitul pe venit către Fundația Regina Pacis ne puteți contacta la numărul de telefon 022 235 511 sau la adresa de email: chisinau@reginapacis.org.

Vă mulțumim pentru că ne susțineți! Împreună facem lumea mai bună!

Ședință de planificare a obiectivelor în vederea pregătirii vocaționale a minorilor din detenție

Astăzi, 6 ianuarie 2021, reprezentanții Fundației Regina Pacis și conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) s-au convocat într-o ședință de stabilire a obiectivelor comune în vederea pregătirii vocaționale a minorilor de la Penitenciarul nr.10-Goian.

În cadrul întâlnirii, părțile au discutat despre aportul adus de Fundația Regina Pacis la pregătirea vocațională a minorilor de la Penitenciarul nr.10-Goian. Concomitent au fost enunțate principalele necesități de asistență în partea ce vizează desfășurarea acțiunilor comune în privința sporirii capacității instituțiilor de detenție de a furniza programe de instruire pentru obţinerea competențelor profesionale de către minorii aflați în detenție.

Partenerii au menționat, de comun acord, importanța colaborării pentru dezvoltarea sistemului administrației penitenciare și impactul programelor de formare profesională pentru deținuții minori după liberarea din detenție.

Eveniment de încheiere și totalizare a proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”

Actorii cheie implicați în procesul de reintegrare socială a minorilor deținuți au participat la o masă rotundă online, care a avut loc pe 29 decembrie curent, pentru a totaliza rezultatele obținute în urma implementării proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”. Evenimentul a fost organizat de Fundația Regina Pacis, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. 

În cadrul evenimentului, reprezentanții Fundației Regina Pacis au împărtășit reușitele și experiențele acumulate pe parcursul a doi ani de implementare a activităților, dar, totodată, au încurajat discuțiile cu privire la identificarea perspectivelor de sustenabilitate și oportunităților de extindere a parteneriatelor dezvoltate.

În deschiderea mesei rotunde, Vladimir Cojocaru, directorul-interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a salutat parteneriatul dintre ANP și Fundația Regina Pacis, datorită căruia minorii deținuți au acces la formare profesională. Totodată, reprezentantul instituției speră că inițiativele pe acest segment vor avea continuitate, astfel, ANP își propune să sporească numărul de persoane care urmează a fi încadrate în procesul de învățământ dual, care să asigure conexiunea între procesul de instruire și, ulterior, activitățile practice.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, susține implementarea în continuare a instrumentelor ce țin de instruirea vocațională a tinerilor din penitenciar, dar, totodată, consideră important crearea unui mecanism care să faciliteze și să stabilească un parcurs clar al copilului în conflict cu legea, indiferent în custodia cărei autorități este. 

Ecaterina Vîlcu, reprezentanta oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a menționat că Ambasada Regatului Țărilor de Jos sprijină eforturile actorilor implicați în instruirea vocațională a minorilor deținuți și aceste eforturi se pliază cu inițiativele sprijinite și în sistemul de probațiune. Totodată, Dna Vîlcu a salutat faptul că proiectele, deși sunt implementate de parteneri diferiți, sunt interconectate. Rezultatele proiectului reprezintă o șansă pentru tinerii din penitenciar de a alege o altă cale după eliberare și de a se încadra, mai ușor, în societate.  

Ilie Zabica, directorul Fundației Regina Pacis a mulțumit tuturor partenerilor implicați în implementarea acestui proiect, în mod special finanțatorului, care a oferit sprijin pentru a continua eforturilor în domeniul justiției juvenile și crearea de bune practici pe segmentul dat.

Urmare a dialogului realizat, participanții au concluzionat asupra:

 • Importanței organizării justiției pentru minori având la bază intervenția minimă, prioritate acordând devierii [de la aplicarea sancțiunilor severe].
 • Relevanței dezvoltării de parteneriate publice-private funcționale (pe termen mediu/lung) la toate nivelurile (autorități statale, angajatori și comunități locale) și operaționalizarea acestora. În context, începând cu luna ianuarie 2021 urmează a fi organizate consultări bilaterale și extinse.
 • Necesității instituirii unei colaborări strânse cu organizațiile de orientare și formare din sectorul privat, din sectorul neguvernamental, prin contractarea serviciilor lor.
 • Inițiativei privind cooperarea intersectorială pentru oferirea serviciilor calitative copiilor în conflict cu legea, în particular prin elaborarea unui mecanism național;
 • Utilității replicării bunelor practici dezvoltate în urma pilotării Programului de educație și formare profesională în Penitenciarul nr. 10 Goian, având ca finalitate reintegrarea și resocializarea minorilor/tinerilor privați de libertate, inclusiv a deținuților adulți.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Facilitarea reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la instruirea vocațională calitativă”, implementat de Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.