Proiectul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea prezentat spre consultare

Astăzi, 21 aprilie 2022, în cadrul unei mese rotunde, organizată de Fundația Regina Pacis, a fost prezentat draftul Mecanismului intersectorial privind reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea.

Scopul mecanismului constă în sporirea implicării și responsabilizării autorităților centrale și locale în reintegrarea socială a copiilor în conflict cu legea, dar și îmbunătățirea performanței profesioniștilor care lucrează cu și pentru copiii în conflict cu legea, în special, în procesul prestării de servicii pentru delincvenții minori de la stabilirea primului contact al copilului cu sistemul justiției și până la constatarea resocializării și re-integrării cu succes a acestuia în comunitate.

Prezentă la eveniment, Secretara de stat a Ministerului Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că: Statutul minorului în sistemul de drept trebuie tratat cu multă atenție, pentru a întreprinde cele mai potrivite măsuri și pentru a preveni riscuri de recidivare pe viitor. Acest mecanism intersectorial se pliază foarte bine cu acțiunile demarate de Ministerul Justiției de îmbunătățire a cadrului normativ ce ține și de minori. Suntem la etapa de revizuire a legislației penale și de procedură penală, astfel încât să asigurăm toate garanțiile cetățenilor, inclusiv ale minorilor și să încurajăm profesioniștii să epuizeze soluțiile de dejudiciarizare a cauzelor cu minori și de aplicare a măsurile/pedepselor alternative celor penale. Pe lângă îmbunătățirea cadrului legislativ, este necesar să punem accent și pe consolidarea capacităților profesioniștilor din domeniu. Iar acest mecanism îi îndeamnă să-și îmbunătățească activitățile cu minorii.” Reprezentanta Ministerului Justiției a mai adăugat că: „Important este să avem o viziune comună asupra modului de abordarea a acestui subiect”.

Coordonatoarea de programe din cadrul Fundației Regina Pacis, Cristina Varzari, a menționat că inițiativa de a crea acest mecanism vine din experiența Fundației de a oferi instruiri vocaționale minorilor din Goian, dar și din necesitatea de a asigura o integrare eficientă a minorilor în societate, cu eforturile conjugate, atât la nivel de politici, cât și  abordare unică ale autorităților implicate direct în lucrul cu și pentru copiii în conflict cu legea.

Draftul mecanismului a fost elaborat și prezentat de experții Ceslav Panico și Irina Lupușor, care au experiențe vaste în domeniul justiției juvenile.

Participanții au apreciat inițiativa creării acestui mecanism intersectorial, deoarece, în practică, este simțită lipsa unei platforme de interacțiune a tuturor entităților responsabile de procesul de reintegrare a copiilor în conflict cu legea. Informațiile generate în cadrul acestui mecanism o să permită inclusiv reflectarea unui tablou amplu a parcursului minorului la diferite etape – predetenție, detenţie și post detenție.

În perioada următoare, draftul mecanismului menționat va fi remis autorităților cheie pentru consultare și expuneri pe marginea îmbunătățirii acestuia.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Procuraturii Generale, Oficiului Avocatului poporului pentru drepturile copilului, Administrației Naționale ale Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, ANOFM, Uniunea Avocaților, dar și reprezentanți ai societății civile în domeniu.

Draftul Mecanismului intersectorial a fost realizat în cadrul proiectului „HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova”, implementat de Caritas Austria (solicitant principal), împreună cu co-solicitanții locali CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, Fundația Regina Pacis și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria. Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului ”DI-Learning and Exchange Pltaform”, implementat cu suportul Caritas Austria.

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de proiect în cadrul activităților axate pe Ajutorul de urgență refugiaților din Ucraina

Fundația Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală, fondată în anul 2000, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 5 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full-time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Asigură în timp util suportul administrativ și logistic necesar pentru buna desfășurare a activităților;
 • Menține comunicarea între echipa de implementare şi partenerii, beneficiarii proiectului;
 • Colectează și sistematizează zilnic informaţiile necesare pentru întocmirea urmărirea indicatorilor privind buna implementare a proiectului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Colectează și diseminează în Centrele de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina (gestionate de către Fundația Regina Pacis) informații actualizate și exacte cu privire la procedurile de azil, protecția temporară și drepturile refugiaților în Republica Moldova, precum și disponibilitatea serviciilor, inclusiv sănătate, educație, transport etc.
 • Efectuează achiziţii pentru dotări, echipamente, materiale, servicii şi întocmește contracte de prestări de servicii conform procedurilor interne pentru achiziții;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioare;
 • Experienţă de asistenţă în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutor umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă se va prestabili cu persoana angajată;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu (Chișinău și Varvareuca/Florești).

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul ;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Termeni de referință pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru selectarea unei companii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Programe de resocializare și educație pentru minori în penitenciarul  pentru minori Goian”, care urmează a fi implementat, de Fundația Regina Pacis, în perioada septembrie 2021 – septembrie 2024, finanțat de Asociația Renovabis.

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziția proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul va fi efectuat la fiecare 6 luni pe durata de implementare a proiectului (septembrie 2021 – septembrie 2024).

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit ISA 800 și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil, va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia urmare a auditului privind:

 • rezultatele controlului;
 • recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei:

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise până la 10 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa de email aavram@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 18 aprilie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: finofficer@reginapacis.org sau aavram@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511

Termeni de referință cu privire la selectarea unei instituții media pentru elaborarea materialelor jurnalistice în vederea sensibilizării publicului larg

Fundația „Regina Pacis” anunță concurs pentru selectarea unei companii/instituții media care vor elabora 5 materiale/articole jurnalistice de sensibilizare privind provocările cu care se confruntă copiii/tinerii aflați în conflict cu legea în procesul de reintegrare în comunitate/societate după eliberarea din detenție.

Context

Fundația „Regina Pacis” este o organizație neguvernamentală, activitatea căreia vine să contribuie la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Misiunea ne ajută să atingem obiectivele strategice stabilite de Fundație, iar aceste obiective se referă la:

 • Asistența copiilor aflați în situații de risc
 • Integrarea socială a tinerilor
 • Atenuarea sărăciei prin oferirea de prânzuri și ajutor umanitar pentru persoanele în vârstă.

În februarie 2021, Caritas Austria a câștigat un grant din partea Uniunii Europene, reprezentată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova pentru a implementa un proiect privind realizarea drepturilor copiilor și prevenirea violenței împotriva copiilor.

Proiectul HOPE – Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova își propune să promoveze și să protejeze drepturile copiilor din Republica Moldova. Activitățile se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia. Proiectul este implementat de Caritas Austria (solicitant pricipal), împreună cu co-solicitanții locali Fundația Regina Pacis, CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Misiunea Socială „Diaconia” și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

În acest context, Fundația „Regina Pacis” anunță concurs de selectare a unei instituții media în vederea elaborarării unui set de materiale jurnalistice (5) care vor aborda și identifica problemele cu care se confruntă copiii în conflict cu legea în ceea ce privește reintegrarea socială a acestor copii.

Obiective specifice

Sarcinile specifice puse în fața ofertantului în raport cu produsele:

 • Vor fi elaborate conceptele/conținutul materialelor jurnalistice și consultate cu echipa de implementare a proiectului;
 • Vor fi publicate și diseminate pe platformele instituției media;
 • Vor conține elemente/abordări de sensibilizare și motivare a comunității în vederea reintegrării în societate a copiilor în conflict cu legea;
 • Vor fi elaborate într-un un limbaj autentic, accesibil și credibil pentru publicul-țintă.

Cerințe și criterii de eligibilitate

Fundația „Regina Pacis” va selecta compania/echipa în baza următoarelor criterii:

 • confirmarea faptului că dispune de resurse tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului în termenele prevăzute de contract;
 • experiență dovedită în elaborarea materialelor jurnalistice (experiența de lucru cu ONG-uri sau organizații internaționale active în domeniul drepturilor copiilor va constitui un avantaj)
 • abordare creativă, punctualitate, flexibilitate și responsabilitate în procesul de lucru
 • reputația companiei (scrisorile de recomandare vor constitui un avantaj).

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL
 • CV-ul persoanei fizice sau un brief al companiei ofertante (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, date relevante din activitatea companiei etc).

Perioada de executare a serviciilor

Echipa selectată va asigura executarea serviciilor de elaborarea materialelor jurnalistice conform unui calendar coordonat și aprobat de Fundația „Regina Pacis”.

Data limită de prezentare a dosarelor: 14 martie 2022, ora 18:00.

Dosarele pot fi expediate la adresele de e-mail: asochirca@reginapacis.org

Persoană de contact: Adelina Sochircă, consultant comunicare, Fundația „Regina Pacis”, tel: 069441661

Direcționează 2% din impozitul pe venit pentru prânzuri calde oamenilor nevoiași

Contribuabilii din Republica Moldova, persoane fizice, sunt încurajați să direcționeze 2% din impozitul pe venit, deja plătit statului în anul precedent, pentru proiectele sociale pe care le implementează Fundația Regina Pacis din Chișinău.

„Începând cu anul 2017, orice contribuabil, persoană fizică, poate direcționa 2% din impozitul pe venit pentru anul precedent, plătit statului, pentru diverse cauze sociale. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație. Este doar o parte din impozitul pe venit aferent anului fiscal, care poate fi direcționată, absolut gratuit, către o organizație neguvernamentală sau o fundație de caritate”, a precizat Ilie Zabica, directorul Fundației Regina Pacis.

Cele 2% din impozitul pe venit care vor fi direcționate fundației vor merge pentru susținerea Cantinei Sociale Regina Pacis. „În acest mod, fără multe eforturi, ne ajutați să oferim prânzuri calde, gratuite, bătrânilor vulnerabili, persoanelor cu dizabilități și copiilor separați de familiile lor. Doar în anul 2021, în pofida tuturor provocărilor create de pandemia COVID-19, am reușit să asigurăm bătrânilor nevoiași și copiilor rămași fără îngrijire părintească circa 50 de mii de prânzuri calde, iar împreună cu partenerii și voluntarii noștri am pregătit și am distribuit peste 500 de pachete alimentare”, a detaliat Ilie Zabica.

Directorul Fundației Regina Pacis susține că organizația își propune în continuare să fie alături de beneficiarii săi, oameni în etate, persoane cu nevoi speciale, copii lipsiți de grijă părintească. „Indiferent de statutul său social, nimeni nu trebuie să îndure foame!”, a atenționat Ilie Zabica.

Ce reprezintă direcționarea acestor 2%?

Fiecare angajat are trecut în contractul său de muncă un salariu brut, dar primește în cont o sumă mai mică ce reprezintă salariul net. Diferența de bani a fost încasată de stat și reprezintă taxe și impozite, printre care și impozitul pe venit. Astfel, completând formularul, tu îi transmiți administrației fiscale modul în care vrei să fie cheltuiți 2% din impozitul pe venit pe care îl plătești statului.

Cine poate redirecționa 2%?

Orice persoană cu domiciliul în Republica Moldova, care în anul fiscal anterior a realizat venituri din salarii sau din alte surse (comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală etc.) și nu are obligații restante de plată la impozitul pe venit.

Ce trebuie să faci?

 1. Să completezi Declarația cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15) sau în format electronic, dacă ești posesorul semnăturii electronice, în baza Informației privind veniturile calculate și impozitul pe venit în anul 2021;
 2. Să introduci pe pagina 4, în secțiunea ”Desemnarea procentuală”, Codul fiscal al Fundației Regina Pacis – 1015620000999;
 3. Să prezinți Declarația pe venit la Serviciu Fiscal de Stat.

În cazul în care aveți întrebări sau neclarități cu privire la desemnarea celor 2% din impozitul pe venit către Fundația Regina Pacis ne puteți contacta la numărul de telefon 022 23-55-11 sau la adresa de email: chisinau@reginapacis.org.

Vă mulțumim pentru că ne susțineți! Împreună facem lumea mai bună!

Fundația Regina Pacis desfășoară campania socială „Ghiozdanul cu speranțe”

În preajma noului început de an școlar, Fundația Regina Pacis desfășoară campania socială „Ghiozdanul cu speranțe”, ce are drept scop ajutorarea copiilor rămași fără îngrijire părintească și celor care provin din familii vulnerabile, prin colectarea și distribuirea de ghiozdane și rechizite școlare.

Credem că fiecare copil, indiferent de situația în care se află, are dreptul la educație. Cu toate acestea, există încă mulți copii aflați în situație de risc care ar vrea din tot sufletul să meargă la școală, dar nu pot din cauza lipsurilor materiale și posibilităților financiare reduse.

În acest context, Fundația Regina Pacis face un apel către oameni/companii private de a ajuta copiii aflați în dificultate să se pregătească de școală, astfel încât să aibă acces egal la învățătură. Persoanele care vor să se implice sunt încurajate să doneze ghiozdane, rechizite școlare (caiete, stilouri, creioane colorate, acuarele și pensule, foarfece, clei uscat, rigle, seturi de învelitori, radiere, agende școlare, hârtie colorată, penare ș.a.), alte necesități urgente – hăinuțe, încălțăminte și alte obiecte utile pentru cei peste 100 de copii aflați în programele de asistență ale Fundației Regina Pacis.

Donațiile pot fi aduse la sediul Centrului de Plasament al Copilului Regina Pacis, or. Chișinău, str. Natalia Gheorghiu 23/1, de luni până vineri, între orele 09:00-18:00. Pentru mai multe detalii, puteți lua legătura cu noi la numărul de telefon +37376727555.

De asemenea, se pot face donații online pe site-ul www.reginapacis.org sau în contul Fundației utilizând rechizitele bancare:

B.C. “VICTORIABANK” SA, Fil. 11, Chişinău

C/B: VICBMD2X883

IBAN: MD14VI222400011100577MDL

IBAN: MD84VI000222401711100577(EURO)

Cod Fiscal 1015620000999

Haideți împreună să aducem bucurie și să umplem cu speranțe ghiozdanele copiilor nevoiași!

Fundația Regina Pacis organizează, la Florești, o tabără de vară pentru copiii defavorizați

 

În perioada 05 – 18 iulie 2021, Fundația Regina Pacis desfășoară, în incinta Centrului Social din comuna Vărvăreuca, raionul Florești, „Tabăra de Vară — 2021”. La eveniment participă peste 60 de copii din raionul Florești și Centrul de plasament al Copilului Regina Pacis din or. Chișinău.

Tabăra de vară este un proiect social, organizat, anual, de Fundația Regina Pacis, și are scopul de a oferi șansă copiilor devaforizați să participe, pe parcursul vacanței de vară, la un vast program cultural, distractiv şi educativ.

Astfel, timp de două săptămâni, copiii iau parte la diverse activități interactive – concursuri, sport, jocuri pe echipe, muzică și dans, ateliere de creație și exerciții de imaginație. Activitățile sunt organizate cu implicarea cadrelor didactice din cadrul Programului Regional DARE și echipa Centrului de Plasament Regina Pacis.

ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ!

Activitățile de instruire profesională în penitenciarul pentru minori continuă

De la începutul anului 2021, 20 de copii aflați în detenție au obținut certificate de instruire profesională pentru meseriile de bucătari și cizmari, iar alți 20 sunt în proces de instruire pentru a căpăta profesiile de frizer și tencuitor.

Cursurile vocaționale durează între patru luni (pentru meseriile de cizmari, bucătari, frizeri, tencuitor) și cinci luni (pentru cea de lăcătuș-electromontator). În cadrul cursurilor, minorii învață să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a practica meseriile după eliberarea din penitenciar.

Instruirea presupune ore de participare teoretice și practice, este realizată în baza programelor moderne şi inovative de formare profesională și este susținută de specialiști calificați. La finalul cursului, minorii care susțin examenele de absolvire obțin Certificate de calificare profesională în domeniul respectiv, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional. Competențele însușite vor facilita reintegrarea minorilor în societate după eliberarea din penitenciar, în special le vor fi de folos la integrarea tinerilor pe piața muncii.

Cursurile de formare profesională au loc în cadrul proiectului “De noi depinde viitorul nostru – 2!”, implementat în Penitenciarul pentru minori din Goian, de Fundația Regina Pacis, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, Școala profesională nr.11 și AO „Insula Speranțelor” din Chișinău, cu suportul financiar al Asociației Renovabis din Germania.