NEVER ALONE

Context

La 01 septembrie 2009 a fost lansat un nou proiect Never Alone cu suportul financiar din partea Comisiei Europene (Acord PNUD, reprezentând 00061040 „Sprijin pentru societatea civilă din Transnistria” şi Fundaţia Regina Pacis. Realizarea obiectivului final al proiectului este prevăzut pentru luna decembrie 2010.

Proiectul „Never Alone” are drept scop oferirea acţiunilor concrete şi imediate întru rezolvarea problemelor sociale cu care se confruntă populaţia satului Ciobruci, raionul Slobozia din regiunea transnistreană.

 Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea sănătăţii şi creşterea calităţii vieţii copiilor, pensionarilor, bătrânilor singuratici, invalizilor, a persoanelor cu dizabilităţi fizice, motorice etc. din  satul Ciobruci  prin formarea cadrelor medicale din teritoriu şi oferirea asistenţei sociale, inclusiv medicală de calitate.

În acest context, proiectul se va derula luând în consideraţie două componente:

Dezvoltarea şi oferirea serviciilor locale de asistenţă medicală în pediatrie, terapie şi ginecologie (zilnic vor beneficia – 25 de persoane, anual aproximativ 2150 persoane).  

Îmbunătăţirea deprinderilor profesionale a cadrelor medicale din teritoriu prin organizarea training-urilor (2 training-uri, 4 seminare pentru tineri – 120) şi a cursurilor de formare continuă pentru cadrele medicale din teritoriu (12 persoane)

Rezultatele proiectului

  • Ambulatorul medical renovat;
  • Utilarea cu echipament medical modern: cabinet de asistenţă medicală în pediatrie, cabinet de asistenţă în terapie, cabinet de asistenţă în ginecologie;
  • 12 pecialişti multidisciplinari din 6 arii instruiţi în oferirea asistenţei medicale de calitate;
  • 120 tineri informaţi cu privire la importanţa Modului de viaţă sănătos;
  • îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor între oamenii care locuiesc în zona de securitate prin realizarea trainingurilor li seminarelor de informare (beneficiari direcţi –132 persoane, indirecţi – aproximativ 3000 persoane).

Etapele de implementare a  Proiectului

Dezvoltarea şi oferirea serviciilor locale de asistenţă medicală (prevede realizarea primelor patru etape).

Iniţiere şi negociere

Întruniri cu organele centrale competente, instituţii de cercetare; Direcţia Medicală raională, APL şi ONG.

Proiectare

Organizarea concursului şi selectarea instituţiei proiectante; Elaborarea proiectului în execuţie.

Lucrări de reparaţie

Organizarea concursului pentru selectarea antreprenorului; Lansarea şi monitorizarea calităţii lucrărilor de construcţie; Ricepţionarea lucrărilor de construcţie.

Renovare

Achiziţionarea utilajului medical, instalarea şi reglarea lui.

Instruire

Două traininguri cu o durată de 2 zile fiecare de formare a cadrelor medicale pentru 12 persoane; Vizitarea Centrului Medical din raionul Anenii Noi în scopul efectuării unui schimb de experienţă şi a Centrului medical din oraşul Chişinău; 4 seminare de informare cu privire la Modul de viaţă sănătos pentru 120 de tineri.

Grupul-ţintă îl constituie femeile, copiii, precum şi persoanele de vârsta a III-a, reprezentanţi ai diferitor etnii care locuiesc în zona de securitate de-a lungul rîului Nistru din R. Moldova (satul Ciobruci, raionul Slobozia).

Beneficiarii direcţi sunt reprezentanţii instituţiilor de asistenţă medicală/socială şi educaţională din satul Ciobruci, raionul Slobozia – 2150 persoane.

Beneficiarii indirecţi sunt reprezentanţii structurilor sociale din orăşelul Slobozia, reprezentanţii Administraţiei Publice Locale şi a instituţiilor de învăţământ preuniversitar – 7000 persoane.

Relevanţa proiectului la necesităţile şi limitele impuse asupra grupurilor ţintă şi grupurilor de beneficiarI finali:

Din cauza sărăciei, precum şi a condiţiilor complicate în domeniul asistenţei sociale şi medicale, o parte mare a populaţiei Transnistriei este expusă unor riscuri mari.

Ţinând cont de situaţia descrisă mai sus, în cadrul proiectului vor fi desfăşurate acţiuni menite să îmbunătăţească starea unor servicii locale de ocrotire a sănătăţii; vor fi organizate training-uri  de dezvoltare professională, precum şi cursuri de perfecţionare  pentru lucrătorii medicali din regiune.